Procedura reklamacyjna

Rękojmia, Gwarancja, Reklamacja

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Zamawiającemu.
4. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
– rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedaje
– gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
5. W przypadku wad towaru, Zamawiający może żądać na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”)
– naprawy towaru,
– wymiany towaru na wolny od wad,
– obniżenia ceny towaru
– odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na dokumencie gwarancyjnym
8. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta w opisie towaru na stronie internetowej www.chaba.pl,
9. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
10. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje oraz opis niezgodności towaru z umową.
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji)
CHABA K.M.CHABIERA SP Z O.O.
Ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:

CHABA Sklep Internetowy
ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
– Ja……………………………. niniejszym informuję o reklamacji następującej rzeczy ……………………………………………………………………………
na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
– Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
– Data odbioru produktów……………………………………………………….
– Numer zamówienia:……………………………………………………………
– Opis niezgodności towaru z umową:………………………………………….
– Imię i nazwisko kupującego:…………………………………………………..
– Adres kupującego:……………………………………………………………..
– Adres e-mail kupującego:………………………………………………………
– Nr telefonu kupującego…………………………………………………………
– Data:……………………………………………………………………………
– Podpis kupującego………………………………………………………………
11. Reklamacje powinny być składane pisemnie i odesłane z reklamowanym towarem wraz z dokumentacją wydaną Zamawiającemu na adres:
CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
12. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru w prawidłowej postaci
13. Sklep www.chaba.pl nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
14. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Formularz reklamacyjny (PDF)